प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
उन्नत तालिमहरू
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संचालन भएका तालिमहरूको विवरण 
सि.नं. तालिमको नाम कार्य दिन उद्‍घाटन मिति नो.ह./भगौडा ता. रद्ध समापन मिति लिङ्ग   जम्मा कैफियत
मिति संख्या संख्या संख्या मिति संख्या महिला पुरूष प्र.व.ना.नि. प्र.ना.नि. प्र.स.नि. प्र.व.ह. प्र.ह. प्र.स.ह. प्र.ज.
सुरक्षा (प्र.ज.देखि प्र.व.ह.) तालिम पाँचौ समूह २६ २०८०।०४।०२ ३० - - २०८०।०४।३१ ३० २४ - - - - २७ ३० २४ "क", ६ "ख" 
OCM Level-1 तालिम १८ औं समूह २४ २०८०।०४।१० २९ - २०८०।०५।०५ २९ २७ २७ - - - - २९ १९ "क", १० "ख"
अपराध अनुसन्धान (जु.प्र.अ.) तालिम ५० औं समूह ३३ २०८०।०४।०२ ३० - - २०८०।०५।०७ ३० २८ - २९ - - - - ३० २३ "क", ७ "ख"
घटनास्थल अनुसन्धान सहायक (प्र.ज. देखि प्र.व.ह. सम्म) तालिम चौथो समूह ३५ २०८०।०४।०३ २४ - - २०८०।०५।१० २४ १७ - - - - - २१ २४ २४ "क"
अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (प्र.ज. देखि प्र.व.ह. सम्म ) तालिम पाँचौ समूह २६ २०८०।०४।३२ ३० - - २०८०।०६।०२ ३० २३ - - - - २८ ३० ३० "क"
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा (जु.प्र.अ.) आठौं समूह   २०८०।०५।०३ २९ - - २०८०।०६।१० २९ २८ - २८ - - - - २९ २६ "क", ३ "ख"
बाल न्याय प्रणाली (कार्यविधी) (प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) तेश्रो समूह २०८०।०५।१७ ३० - - २०८०।०५।२२ ३० १२ १८ - - - २३ ३०  
महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित अ.अ. (प्र.ज. देखि प्र.व.ह.) तालिम प्रथम समूह  १६ २०८०।०६।०१ २५ - - २०८०।०६।१९ २५ १७ - - - - - २० २५ "क" २५
व्यक्तिगत सुरक्षा (प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) तालिम देश्रो समूह १८ २०८०।०६।०७ ३० - - २०८०।०६।२६ ३० २६ - - - - - २९ ३०  
१० आधारभूत प्रहरी कारवाही विधि तथा कौशल (पुनर्ताजगी) प्र.ज. देखि जु.प्र.अ. तालिम आठौं समूह २०८०।०६।१४ ३० - २०८०।०६।१९ २९   २९ - - -   २२ २९ अनुशिक्षण
११ घरेलु हिंसा उजुरी सुनुवाई तथा मेलमिलाप सीप विकास( प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) तालिम प्रथम समूह २०८०।०७।१५ २४     २०८०।०७।२१ २४ १२ १२ - - १३ २४ अनुशिक्षण
१२ शारिरीक तन्दुरुस्ती तथा क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षक प्रशिक्षण (प्र.ज. देखि जु.प्र.ह.) तालिम  ५४ २०८।०८।०४ ३० - २०८।१०।१२ २९ २६ - - - - - २१ २९ "क" श्रेणी २६ जना, "ख" श्रेणी ३ जना
१३ महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान (जु.प्र.अ.) तालिम एघारौ समूह १८ २०८।०८।०५ ३० - - २०८।०८।२५ ३० १० २० - - ३० - - - - ३० "क" ३०
१४ समुदाय साझेदारी (TOT) तालिम प्रथम समूह १६ २०८।०८।०६ २४ - - २०८।०८।२२ २४ २० - - २४ - - - - २४ "क" २१ जना "ख" ३
१५ भीड निय्त्रण प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) तालिम १८ औं समूह १८ २०८।०८।१० ५० - २०८।०८।२९ ४९ ४६ - - - १७ २० ४९ "क" ३४ जना "ख" १५ 
१६ कवाज प्रशिक्षक प्रशिक्षण (प्र.ह./प्र.ज.) तालिम ६ औं समूह ५४ २०८।०८।१० ३० - २०८।१०।१८ ३० २४ - - - - - - ३० ३० "क"  २८ जना "ख" २ जना
१७ हिरासत तथा कारागार सुरक्षा (जु.प्र.अ.) तालिम दशौं समूह २०८।०९।०१ २५ - - २०८।०९।०६ २५ २४ - - २५ - - - - २५ अनुशिक्षण
१८ अपराध अनुसन्धान(जु.प्र.अ.) तालिम५१ औं समूह ३३ २०८।०९।०१ ३० - - २०८।१०।१५ ३० २६ - २९ - - - - ३० "क" श्रेणी ३० जना
१९ कार्यालय  सञ्चालन (जु.प्र.अ.) तालिम तेस्रो समूह २४ २०८।०९।०२ २५ - - २०८।१०।०५ २५ २३ - - २५ - - - - २५ "क" श्रेणी २२ जना, "ख" श्रेणी ३ जना
२० सुरक्षा (प्र.ज.देखि प्र.व.ह.) तालिम छैठौ समूह २६ २०८०।०९।११ ३० - - २०८०।१०।१५ ३० २५ - - - - - २७ ३० "क" श्रेणी २७ जना, "ख" श्रेणी ३ जना
२२ अनुसन्धानात्मक कार्यबिधि (प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) पहिलो समूह २०८०।१०।२१ ३० - - २०८०।१०।२५ ३० २९ - - - - १८ ३० अनुशिक्षण
जम्मा ६१२ ५१ ५०३ २३० २० ४८ २९९ ६१२